ข่าวประชาสัมพันธ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและเพื่อจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการพิจารณาเพิ่มเติมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เอกสารแนบ Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและเพื่อจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจัดสรรดำเนินการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขและจัดทำสัญญาการรับทุนโครงการ โดยจัดส่งเอกสารมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดต่าง ๆ และเอกสารแนบตามท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ Read More »

ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แก่คณะ / หน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการ ได้ดำเนินการพิจารณข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกันตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ   Read More »

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบายการส่งเสริม และสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู  และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณะชนในปีงบประมาณ 2562 สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนภายในวันอังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ กองส่งเสริมการวิจัย และบริการวิชาการ รายละเอียดการขอรับทุน และแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประกาศให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 บัดนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เอกสารแนบ Read More »

ประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยโดยกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ประเภททุน ได้แก่ 1. โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 2. โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกำหนดให้จัดส่งมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จำนวน 5 ชุด ภายในวันพุธ ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. นั้น ทั้งนี้ ขอประกาศขยายระยะเวลาในการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ถึงวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 16.30 น. เท่านั้น Read More »

ประกาศเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีนโยบายให้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ/หน่วยงาน มีการดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง และเผยแพร่ งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดสรรทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมประเภท “โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า”และ “โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม” เพื่อให้การดำเนินโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ/หน่วยงาน ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2563 บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครข้อเสนอโโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ภายในคณะ/หน่วยงานของท่าน และขอเชิญชวนท่านหรือบุคลากรภายในคณะ/หน่วยงาน เขียนและส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2563 ณ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ รายละเอียดหลักเกณฑ์การขอรับทุนและแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการดังเอกสารที่แนบมาท้ายนี้ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้   เอกสารแนบประกาศ Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกรอบการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อสนันสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบประกาศ Read More »

ประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

มหาวิทยาลัยในฐานะสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจเกี่ยวกับการทำนถบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชนและจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเห็นผลเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดกรอบการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า เพื่อสนันสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่งานด้านทำนถบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบประกาศ   Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภายใต้ชื่อ โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 3 (เพิ่มเติม)

ตามที่กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2561 ​ซึ่งหมดเขตรับสมัครไปแล้วนั้น ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้ได้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรทุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและส่งเอกสารต่างๆ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน  สามารถดูได้ตามเอกสารแนบ เอกสารแนบ Read More »