ข่าวประชาสัมพันธ์ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุน โครงการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารเพิ่มเติม….. 1-บันทึกขอส่งสัญญาข้อเสนอโครงการทำนุฯ-64 2-แบบฟอร์มสัญญาการรับทุนโครงการทำนุฯ-64 3-แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯ-64 4-แบบรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการทำนุฯ-64 Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2564 เพิ่มเติม

Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้าประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารและแบบฟอร์ม… Read More »

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน ประเภทโครงการทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

Read More »

ประกาศผลพิจารณาทุนสนับสนุนโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Read More »

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (รอบ ๒)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการกำหนดแนวนโยบายในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้เชื่อมโยงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ได้มีแนวนโยบายในการมุ่งเน้นให้เกิด “ศิลปวัฒนธรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่ม” มีการบูรณาการงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ดังนั้นเพื่อให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและเกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับชุมชนที่ยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ Read More »

หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม และโครงการทำนุบำรุงฯแบบมุ่งเป้า

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นสถานบันที่มีพันธกิจหลักด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญาท้องถิ่น และเป็นสถานบันที่ปฏิบัติพันธกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดนโยบายในการที่จะส่งเสริมโครงการต่างๆ และมีหลักเณฑ์ ดังนี้ หลักเกณฑ์หนึ่งคณะหนึ่งวัฒนธรรม… หลักเกณฑ์ทำนุฯแบบมุ่งเป้า… แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ หนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม… แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการทำนุฯ แบบมุ่งเป้า… Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและเพื่อจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอประกาศผลการพิจารณาเพิ่มเติมให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้   เอกสารแนบ Read More »

ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามที่ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการและเพื่อจัดสรรทุนเรียบร้อยแล้วนั้น จึงขอให้คณะ/หน่วยงาน ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนจัดสรรดำเนินการส่งเอกสารข้อเสนอโครงการฉบับแก้ไขและจัดทำสัญญาการรับทุนโครงการ โดยจัดส่งเอกสารมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รายละเอียดต่าง ๆ และเอกสารแนบตามท้ายประกาศนี้ เอกสารแนบ Read More »