ประกาศผลการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล และการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร ประจำปี 2561 ครั้งที่ 5/2561

ตามที่กองส่งเสริมการ

Read more

กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ประกาศผลการพิจารณาทุนอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแบบมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ตามที่ มหาวิทยาลัยมห

Read more

การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรม

Read more